درباره ما

درباره موکب فرهنگی رسانه ای فجر”]بی شــک حیــات نهضــت حســینی، وامــدار شــجاعت بازمانــدگان سلحشــور عاشــورا و در پیشــاپیش صــف آنــان، زینــب کبری(س) اسـت؛ همـو کـه آموزه هـای کربلایـی را چنانکـه شایسـته نـام عقیله العـرب بـود صیانـت کـرد و نـزد نسـلهای آینـده بـه ودیعـت گذاشـت. پـس از گذشـت 1400 سـال طنیـن صـدای زینـب کبری(س) هنـوز از پـس تاریــخ شــنیده میشــود و شــمع وجــود آن حضــرت منطقــه مــا را معطــر کــرده و چراغــدان اســلام را زنــده نگاهداشــته اسـت. امــروز نیــز آن رســالت زینبــی تبلیــغ، بــر دوش دوســتداران حضــرت سیدالشهداء(علیهالســام) قــرار گرفتــه اســت و پــر بیــراه نیســت اگــر بگوییــم کــه تبلیــغ فرهنــگ و نشــر پیــام عاشــورا کــه بصیرت افزا تریــن فرهنگهــا و پیامهــا هســتند و نیــز دمیـدن در آتـش اشـتیاق زیـارت عارفانـه اربعیـن کـه بـاز هسـته اصلـی آن نشـر پیـام عاشوراسـت، کمتـر از جهـاد بـه سـیف و شـهادت نیسـت؛ چنانکـه رهبـر معظـم انقـاب، امـام خامنـهای فرمودهانـد فضیلـت زنـده نگهداشـتن یـاد شـهدا، کمتــر از شــهادت نیســت.

در همیـن راسـتا فعـالان رسـانه ای اسـتان سـمنان بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و توسـل بـه سـاحت مقـدس سـرور و ســالار شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحسین(علیه الســام) و نیــز بکارگیــری صاحبــان قلــم و اندیشــه، خبرنــگاران، عکاســان و  بهره منــدی از جدیدتریــن ابــزار و وســایل ارتبــاط جمعــی کوشــیدند تــا در قالــب موکــب فرهنگــی رســانه ای فجــر نقــش خـود را در تقویـت وحـدت مسـلمانان جهـان، شـکل گیری جبهـه جهانـی مسـتضعفین علیـه مسـتکبرین و نمایـش چهـره حقیقـی اسـام نـاب محمـدی(ص) در عرصـه رسـانهای و خبـری ایفـا نماینـد. بدیــن منظــور تــلاش شــد تــا بــه واســطه بهره گیــری از تکنیک هــای هنــری و رســانه ای، حماســه تاریخــی اربعیــن را در حـد تـوان و اسـتطاعت تحـت پوشـش خبـری قـرار دهیـم و از مهمتریـن اقدامـات در ایـن جهـت میتـوان بـه ارتبـاط زنـده بـا شـبکه های تلویزیونـی و ارائـه خدمـات ماهـوارهای بـه سـیمای مراکـز اسـتانها، تهیـه و تدویـن گزارشهـای دیـداری و شـنیداری از حـال و هـوای کربـای معلـی و موکبهـا، گفتگـو بـا اندیشـمندان حاضـر در ایـن آییـن کـه از کشـورهای مختلـف خـود را بـه عـراق رسـانده بودنـد، انتشـار گزارشهـای خبـری و تصویـری دیجیتـال در فضـای مجـازی و… اشـاره کـرد.

اربعین-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =